Sve veća zainteresiranost komunalnih društava za suradnju sa bioplinskim postrojenjima po pitanju oporabe biootpada!