Efekti primjene tekućeg digestata iz bioplinskog postrojenja u proizvodnji silažnog kukuruza - sažetak